ועד האיגוד | 2016-2019 | Executive Committee

יו"ר האיגוד-
פרופ יוחאי אדיר
Yochai Adir
Chair
adir-sh@zahav.net.il
Ph:050-6265820
Fa:04-2358342

צבי פרידלנדר
Zvi Fridlender
מזכיר
Secretary
Fridlender@hadassah.org.il
Ph:02-6777782
Fa:02-6435897

דניאל בן דיין
Danielle Bendayan
גזברית
Treasurer
daniellbd@hotmail.com
Ph: 08-9258693
Fa: 08-9258693

חברי ועד:

פרופ' אורן פרוכטר
Oren Fruchter
חבר
Member
orenf@wmc.gov.il
Ph:054-2518445
Fa: 03-6354174

אמיר בר-שי
Amir Bar-Shai
חבר
Member
amirbs@tlvmc.gov.il
amir.barshai@gmail.com
Ph: 03-6973591
Fa: 03-6974601